Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ.

                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Επιστροφή στην αρχική σελίδα

                 Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α     Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ     Ε Κ Π/ ΣΗΣ


   
              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛ.  ΜΟΝΑΔΩΝ  Π. Ε.  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015  (Φ.3/528/137969/Γ1/2-9-2014)

                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΚΠ/ΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  2014-2015  (Φ.12/390/92065//Γ1/13-6-2014.ΠΑΙ.Θ.)   

    Διαδικασία εγγραφής νηπίων-προνηπίων (άρθρο 7, Π.Δ. 200/1998).

 Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (12773/23-1-2015/Υ.ΠΑΙ.Θ)

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ   (Έγγραφο Δ/νσης Π.Ε. Ηλείας, 4-9-2013)
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. 2013-2014 ( Φ.3/583/122484/Γ1/5-9-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013-2014 (Φ.12/427/79844/Γ1/11-6-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ) 

 
 
Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών  ΡΟΜΑ  2010-2011 (φ.3/960/102679/γ1/20-8-2010)


 Εγγραφή και φοίτηση Ρομά (11684/Γ1/10-9-2008/ΥΠΕΠΘ)
 Καθιέρωση κάρτας φοίτησης (Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-1996, ΦΕΚ 893/Β΄/20-9-1996)


 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Δ. 462/ΦΕΚ 171/Τ. Α΄/11-11-1991)

                          
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ( Ν.1566/1985, άρθρ. 13, παρ. 8 & Ν. 2517/1997, άρθρ. 9, παρ. 3)      

   


                 
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Τροποποίηση - συμπλήρωση
Ωρολογίων Προγρ. Δημ. Σχολ. με Ε.Α.Ε.Π. (Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011/Υ.Α.)

Προϋποθέσεις λειτουργίας ολοημέρου προγράμματος σε 6/θ και κάτω Δημ. Σχολεία ( Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011/Υ.Α., ΦΕΚ1345/Β/2011)

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, ΦΕΚ804/Β/9-6-2010).

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 6/Θ ΚΑΙ ΑΝΩ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ.  (Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, ΦΕΚ1139/Β/2006). 

 Γενίκευση Εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης, Ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για 1/θ,2/θ,3/θ,4/θ,5/θ Δημ. Σχολείων,( ΦΕΚ 1280/Τ Β΄/2005- Υ.Α./Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005).

Υ.Α. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ1325/Β/2003). Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα 1/θ,2/θ,3/θ,4/θ & 5/θ Ολοήμ. Δημ. Σχολείων.
  
 Επέκταση Δεύτερης ξένης Γλώσσας (1-6-2006) 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Υ.Α. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, ΦΕΚ1420/Β/2007).
  
   
            
  Προσχολική  Αγωγή και εκπ/ση - (Σκοπός_Εγγραφές -Φοίτηση νηπίων-Αναλ. πρόγραμ.-ωράρια,κ.λ.π.)  31-8-2005

  

                                                                    

 

 

 Επιστροφή στην αρχική σελίδα