ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ

 

                  

 

Να διατηρηθεί    

Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα............1001-2001

Αριθ. Πρωτ.: ...      Βαθ. Προτερ.

Φ10/125/881

 

 

    

 

ΠΡΟΣ:    Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.

και διευθυντές και προϊσταμένους

δημοτικών σχολείων

 

(Με την παράκληση να ενημερωθούν

τα Γραφεία Εκττ/σης και οι σχολικές μονάδες)

 

 

 

 

 

Μητροπόλεως  15     

101 85 ΑΘΗΝΑ

 

 

Πληροφορίες :   Γ.Γρίβα, τηλ. 3236970

 

Τηλέφωνο: 3236970

Fax:

32384444

e-mail:

t05spe3@ypepth.gr

       

 

ΘΕΜΑ: Επιλογή σημαιοφόρων

ΣΧΕΤ;α. Π.Δ 201/98, ΦΕΚ 161 τ. Α' (αρΘ. 13. παρ. 11)

β. Γ1/219/13-3.2001 (ΦΕΚ 277 τ. Β') υπουργική απόφαση

γ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ. Β') υπουργική απόφαση

δ.Φ10/99/Γ1/678/19-7-2001 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ

 

Υπενθυμίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων γιο την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία παίρνουν μέρος οι μαθητές της ΣΤ' τάξης που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζόμενου και του κλασματικού του μέρους.

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

 

 ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή σημαιοφόρων
(Γ1/219/13-3-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 

 

Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188α) "Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις", οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ. αριθμ. 8/21.2.2001 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου

αποφασίζουμε

    Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων γαι την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.
    Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή σημαιοφόρων στο δημοτικό σχολείο
(Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85(ΦΕΚ 167α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188^) Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
3. Την υπ. αρ. 18/9-5-01 απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου

αποφασίζουμε

Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και:

α. Μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

β. Οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται. η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε' τάξη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

Επιλογή σημαιοφόρων
(Φ10/99/Γ1/678/19-7-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ.Β') υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών κ.λ.π. παίρνουν μέρος και οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής παίρνουν επίσης μέρος οι μαθητές που προέρχονται από μετεγγραφή, γεγονός που σημαίνει ότι για τους μαθητές της ΣΤ' μαζί με το αποδεικτικό μετεγγραφής που εκδίδεται από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου αποστέλλεται και αντίγραφο του Φύλλου Ημερησίου Ελέγχου ή του Βιβλίου Μητρώου (θεωρημένο και σφραγισμένο από το διευθυντή του σχολείου), στο οποίο (αντίγραφο) φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία του μαθητή στην Ε' τάξη.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή σημαιοφόρων κ.λ.π. γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, τις οποίες καμιά απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δεν μπορεί να ακυρώνει και να αντιστρατεύεται, ανεξάρτητα από προσωπικές απόψεις σχετικές με το θέμα.
Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των σημαιοφόρων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 13-του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α') και με βάση τις μεταβολές που επήλθαν με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

 

� Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ 277 τ. Β') για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και των αλλοδαπών μαθητών

� Φ 10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ. Β') για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και όσων προέρχονται από μετεγγραφή

(Η ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων των σχολείων με υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 252.5/97, ΦΕΚ 188 τ. Α'.)

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του Π.Δ. 201/98, για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας των μαθητών, ο οποίος προκύπτει από τους μέσους όρους των μαθημάτων, δηλαδή από την τέταρτη στήλη του Βιβλίου Μητρώου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους βαθμοί στα τρίμηνα, από τους οποίους βεβαίως εξάγονται οι Μ.Ο. των μαθημάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ